Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Etiske retningslinjer

Safejob er medlem i NHO service, og følger selvfølgelig de etiske retningslinjer som er satt.

Bemanningsbransjen i NHO Service har vedtatt etiske retningslinjer.

Bemanningsbransjen gir private og offentlige virksomheter tilgang til en fleksibel arbeidsstyrke samtidig som den for arbeidstakerne er en verdifull inngangsport til arbeidsmarkedet. Bransjen bygger erfaring og kompetanse, gir fleksibilitet og virker inkluderende. Bemanningsbransjen i NHO Service har som hovedformål å skape trygghet for den enkelte ansatte og oppdragsgiver, og sikre seriøse forhold i bransjen. I denne forbindelse har medlemmene i NHO Service vedtatt følgende regler:

 1. Selskapet skal ivareta god forretningsskikk, oppgi sine forretningsvilkår til kundene på en utvetydig måte og for øvrig drive i samsvar med gjeldene lover og forskrifter, Ciett Code of Conduct samt vedtektene til Bemanningsbransjen i NHO Service.
 2. Selskapet skal ikke gi utilbørlige ytelser med hensikt å oppnå kontrakt eller annen foretningsmessig begunstigelse.
 3. Selskapet skal ikke bidra til prissamarbeid, markedsdeling eller annen virksomhet som begrenser konkurranse i strid med gjeldende konkurranselovgivning.
 4. Selskapet skal inngå skriftlig arbeidsavtale med sine ansatte som ikke skal begrense arbeidstakerens mulighet til å ta arbeid hos innleier etter at ansettelses- forholdet hos utleier er avsluttet.
 5. En kandidat skal alltid forespørres før selskapet tilbyr vedkommende overfor oppdragsgiver.
 6. Selskapet skal ikke aktivt rekruttere ansatte til utleieoppdrag ved direkte henvendelse til disse, når de er i oppdrag gjennom et annet bemanningsselskap.
 7. Dersom et bemanningsselskap mister et oppdrag til en konkurrent skal det overleveres på en ryddig måte. Det er uakseptabelt å etterlate seg oppdraget på en måte som forhindrer eller vanskeliggjør det nye selskapets arbeid.
 8. Selskapet engasjerer medarbeidere på grunnlag av kunnskap, erfaring og egnethet. Ingen diskriminering gjøres på grunnlag av hudfarge, nasjonalitet, etnisk tilhørighet, religion eller annet livssyn, seksuell legning, funksjonshemning, kjønn eller alder.
 9. Selskapet skal søke å gi sine ansatte fullstendige opplysninger om HMS i forbindelse med oppdraget.
 10. Selskapet skal verne om fortrolig informasjon som er innhentet fra kunder og ansatte under forberedelse og utførelse av oppdrag.
 11. Selskapet skal ikke påta seg oppdrag med formål å undergrave arbeidskamp (streik, lockout, blokade).

Kilde: nhoservice.no